Telekalakítás

Földmérési szolgáltatások Szentendre vonzáskörzetében.

Mit kell tudni a telekalakításokról?

A telekalakítási kérelmeket 2010. január 1-től a körzeti földhivatalok bírálják el. Az ügyfél érdeke, hogy ELŐZETES érdeklődés keretében tájékozódjon az aktuális telekalakítás engedélyezési paramétereiről! 

Az engedélyezéshez szükséges leadni a földmérő által elkészített záradékolt változási vázrajzokat és a földmérő által elkészített helyszínrajzot a kialakult és kialakuló beépítésről (beépítési százalék, helyszíni építmények és épület területek pontos feltüntetésével stb.) A földhivatal 60 nap alatt kiadja határozatát, amely lehet hozzájáruló, de lehet elutasító is. Ezért érdemes ELŐZETES érdeklődés keretében tájékozódni az aktuális telekalakítás engedélyezési paramétereiről!

A szakhatóság (állami főépítész) az állásfoglalásaiban a telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet 3.§ és 4.§-a, valamint az 1997 évi LXXVIII. törvénynek különösen a 23.§ -a, és a helyi önkormányzat által rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv előírásait veszik figyelembe.

Néhány szempont, amit fontos átgondolni a telekalakítás megvalósításáról, és amelyek alapján a szakhatóság az állásfoglalást meghozza:

A telket úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek legyenek. Ha a telekalakítási terv készítése során a kialakítandó telkek bármelyike nem közelíthető meg a szabályozási terv szerint kialakított közterületről, akkor, amennyiben magánút kialakítható, azt a telekalakítási tervben kell megoldani.

Meglévő telkek esetében olyan telekegyesítés, vagy telekhatár-rendezés, amelynél a kialakuló új telek, illetőleg telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó jogszabályok előírásainak, csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban megfelelnek.

Meglévő, beépített telket érintő telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a kialakuló telkek beépítettsége az építésügyi előírásoknak megfelel. (Beépítési százalék, zöldfelület, övezet szerinti legkisebb kialakítható teleknagyság, előkert oldalkert, hátsókert legkisebb nagysága) Ugyanezen előírás vonatkozik az olyan telkekre, amelyekre érvényes építési engedélyt adtak ki.

Ha az építésügyi szabályoknak megfelelő telekalakítás a telken fennálló építményt részekre osztaná, a telekalakításra engedély csak akkor adható, ha az építményt elbontják, áthelyezik, vagy ha a kialakuló új telekhatárnak megfelelően határfalakkal, továbbá a belső épületgépészeti hálózat és a tartószerkezetek, valamint a tetőzet és tetőfedés teljes szétválasztásával és a közműcsatlakozások külön-külön bekötésével önálló építményekké (épületrészekké) alakították át.

Új beépítésre szánt, vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területek (mezőgazdaságiból üdülő vagy lakó övezetté való minősítés) esetében a területre vonatkozó helyi építési szabályzat elfogadása után a beépíthetőség feltételeként a telkeket az előírásoknak megfelelő építési telekké kell alakítani az érintett telekcsoport – legalább telektömbönként történő – újraosztásával.

A tervezett szabályozási vonallal, például útszélesítéssel érintett telek beépítése csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az építési telek kialakítását szolgáló telekalakítás földhivatali átvezetését követően lehetséges. Ami azt jelenti, hogy ha az ingatlant rendezési terv szerint útszélesítési szabályozási vonal érinti, azt mind telekalakításnál (pl. megosztás), mind építési engedély megkérésénél figyelembe kell venni, a megadott szélességű sávot útra le kell adni!

Nyúlványos (nyeles) építési telek legtöbb esetben nem alakítható ki.

A kialakítandó és beépíthető új építési telkek legkisebb szélessége: oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 m, szabadon álló beépítési mód esetén 18 m, ikres beépítés esetén 14 m, zártsorú beépítés esetén 12 m. Oldalkert minimuma többnyire 3, hátsókert minimuma többnyire 6 méter. Ez településenként változik!

Az övezetekben előírt minimális telekméret kétszeresét el nem érő telkek tovább nem oszthatók.

Forduljon hozzánk, segítünk!

Több mint évtizedes tapasztalattal rendelkezünk telekalakítási feladatokban. A telekalakítással járó földmérési feladatok gyors és korrekt elintézésében szeretnénk támogatni a hozzánk fordulókat!